مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

ارسال شکایات، انتقادات و پیشنهادات به شهرداری سمنان

سامانه خدمات الکترونیک شهرداری سمنان در راستای توسعه سرمایه‌های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی درشهرداری، اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی راه اندازی شده است. بنابراین   شهروندان می‌توانند پیام‌های مرتبط با شهرداری  سمنان و سازمانهای مرتبط با   آن را قالب انتقاد، شکایت، پیشنهاد، تقدیر و تشکر را در سامانه خدمات الکترونیک  شهرداری سمنان . ثبت کنند. پس از بررسی پیام شما توسط ناظران، امکان پیگیری پیام و حصول نتیجه  برای شهروندان فراهم شده است