مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست عودت چک از سازمان ساماندهی مشاغل

با توجه به قوانین واگذاری واحدهای تجاری به بهره برداران و ضمانت چک تخلیه در صورت بدهی مالی و اجاره های معوق و در صورت عدم همکاری با سازمان، و یا اتمام قرارداد دوره سه ساله در صورت عدم بدهکاری به سازمان و خسارت به واحد تجاری نسبت به عودت چک اقدام می گردد.

زمان انجام این خدمت 1 الی 5 روز کاری می باشد.

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2- بررسی مدارک توسط کارشناسان واحد مالی
3-تائید ریاست سازمان
4-عودت چک به متقاضی