مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست عودت سپرده شرکت در مزایده از واحد مالی سازمان ساماندهی مشاغل شهری

با توجه به برگزاری مزایده توسط سازمان ساماندهی مشاغل و مشخص شدن برنده مزایده و تحویل غرفه به نفر اول و نفرات بعد طی درخواست عودت مبلغ سپرده شرکت در مزایده توسط افراد شرکت کننده نسبت به واریز وجه سپرده به حساب ارائه گردیده واریز می گردد.

زمان انجام این خدمت 1 الی 5 روز کاری می باشد.

مراحل دریافت خدمت 

1-ارائه درخواست اولیه توسط شهروند
2- بررسی مدارک توسط کارشناسان واحد مالی
3-تائید ریاست سازمان
4-واریز سپرده به حساب متقاضی