مشخصات خدمت

شناسه خدمت : -

دریافت خدمت

درخواست پرداخت عوارض ترمینالهای مسافری برون شهری سواری

درصورت درخواست پرداخت عوارض ترمینال های مسافری برون شهری مسئولان ترمینال شهری می توانن با ورود به این بخش عوارض و هزینه های قانونی لازم، را پرداخت نمایند. که با توجه به نوع کار، پس از بررسی توسط کارشناس هزینه های مرتبط متعاقبا در سامانه قابل پرداخت خواهد بود.